17-р Хичээл Утгын зүйлчлэл, үгийн баялагийг нэмэгдүүлэхprofile/thumb/10000111
Багш Үржинбадам 83-р сургуулийн Бага ангийн багшаар 9 ажиллаж байгаа. Доктрант Ур чадварын уралдааны аврага багш юм.
Утгын зүйлчлэл, үгийн баялагийг нэмэгдүүлэх Шүлгийг холбоц, зөөлрүүлэх үүрэгтэй и гээгдэхгүй, дан давхар зөөлөрсөн гийгүүлэгчийг зөв бичих, хатуу зөөлний тэмдгийг зөв хэрэглэх, тулгуур дохиог ашиглах, нэр үг үйл үгийг ялгах,цаг хугацааг нэрлэсэн утгатай үгийг зөв бичих,салаа утгыг олж сурна.

A: We updated or added 59 videos in the course, covering interface and workflow changes, as well as new tools added to the Creative Cloud version of Premiere Pro since this course was originally published. If you have already watched this course, we recommend reviewing the movies marked "new." Premium members with an annual plan can download courses to their iPhone, iPad, and Android devices, and watch them while offline.
A: We updated or added 59 videos in the course, covering interface and workflow changes, as well as new tools added to the Creative Cloud version of Premiere Pro since this course was originally published. If you have already watched this course, we recommend reviewing the movies marked "new." Premium members with an annual plan can download courses to their iPhone, iPad, and Android devices, and watch them while offline.
A: We updated or added 59 videos in the course, covering interface and workflow changes, as well as new tools added to the Creative Cloud version of Premiere Pro since this course was originally published. If you have already watched this course, we recommend reviewing the movies marked "new." Premium members with an annual plan can download courses to their iPhone, iPad, and Android devices, and watch them while offline.
Бүртгүүлсэн сурагчид асуулт асуух боломжтой!