Багш нар

Бүх багш
Сургууль: Ирээдүй цогцолбор 83 сургууль
Мэргэжил: Бага ангийн багш
Сургууль: Ирээдүй цогцолбор 83р сургууль Бага ангийн багш
Мэргэжил: Монгол хэлний багш
Сургууль: 62р сургууль Бага ангийн багш
Мэргэжил: Бага ангийн багш
Сургууль: Ирээдүй цогцолбор 83-р сургууль Бага ангийн багш
Мэргэжил: Математикийн багш
Сургууль: 113-р сургууль Математикийн багш
Мэргэжил: Математикийн багш
Сургууль: 24-р сургууль
Мэргэжил: Математикийн багш
Сургууль: 24-р сургууль
Мэргэжил: Англи хэлний багш
Сургууль: 24-р сургууль
Мэргэжил: Англи хэлний багш
Сургууль: 24-р сургууль
Мэргэжил: Англи хэлний багш
Сургууль: 62-р сургууль
Мэргэжил: Математикийн багш
Сургууль: 24-р сургууль
Мэргэжил: Математикийн багш
Сургууль: 17-р сургууль
Мэргэжил: Математикийн багш
Сургууль: 23-р сургууль
Мэргэжил: Химийн багш
Сургууль: 13-р сургууль
Мэргэжил: Химич , Химийн багш
Сургууль: Ирээдүй цогцолбор
Мэргэжил: Физикийн багш
Сургууль: 11-р сургууль
Мэргэжил: Физикийн багш
Математик
Англи хэл
Геометр